maandag 19 april 2010

Open brief aan LJG-Amsterdam en het Verbond inzake het CIDI, aflevering II

.Op 14 april schreef ik een Open Brief (hier) aan het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG)-Amsterdam en het overkoepelende bestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom over het het feit dat W. Kortenoeven, die 'researcher en redacteur', is bij het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een plaats heeft geaccepteerd op de kieslijst van de PVV van Geert Wilders.
Ik stelde dat dit de geloofwaardigheid van zowel Kortenoeven als het CIDI ondermijnt. Het CIDI pleit immers voor een twee-statenoplossing in Israël/Palestina en wil een dialoog bevorderen tussen Joden en moslims, terwijl Kortenoeven zich met zijn keuze voor de PVV achter de standpunten van PVV-leider Wilders heeft geschaard die 1) een twee-statenoplossing niet nodig vindt ('Er is al een Palestijnse staat en die heet Jordanië').en 2) vindt dat de islam geen religie is maar een ideologie, gebaseerd op een boek - de Koran -dat verboden moet worden omdat het is te vergelijken is met Hitlers meesterwerk Mein Kampf.

Ik vroeg de LJG-Amsterdam en het Verbond om hiertegen stappen te ondernemen en hun invloed te gebruiken bij het CIDI  dat zij steunen.
 Gisteren, 18 april al, kreeg ik van beide antwoord. De LJG schreef:
 
Geachte heer Hijmans, beste MaartenJan
In reactie op uw mail dd 14 april j.l. kan ik u het volgende mededelen:
 Overwegende dat
 - de LJG Amsterdam geen financiele subsidie verleent aan het CIDI,
 - de PVV vooralsnog een plaats inneemt in ons democratische bestel, en het dus iedere Nederlandse burger  vrij staat zich daarbij aan te sluiten

hebben wij het besluit genomen ons tav het CIDI voorlopig te onthouden van enige maatregel of  commentaar.namens het bestuur LJG-A
Ron van der Wieken

En het Verbond mailde:

Geachte heer Hijmans

Het Verbond heeft met belangstelling kennis genomen van uw standpunten.
Tot vooralsnog is onze mening dat

1.Het  CIDI is een onafhankelijke organisatie die haar eigen keuzen maakt mbt. de voorwaarden waaronder mensen werkzaam zijn  wij verwachten dat het CIDI erop zal toezien dat de heer  Kortenhoeven géén voor het CIDI onaanvaardbare PVV ideeën uitdraagt tijdens en via zijn CIDI activiteiten
2. De doelstellingen die CIDI nastreeft worden door ons volledig onderschreven  ons is niet gebleken dat bij het CIDI sprake is van sympathie voor de PVV
3.In het bestuur van CIDI wordt het Verbond vertegenwoordigd  en wij zien geen reden om daarin verandering aan te brengen
4. wij achten het niet opportuun om het beleid van  CIDI in deze ter discussie te stellen, gegeven de autonomie en bevoegdheid van het CIDI om haar eigen beleid vast te stellen. die wij grotendeels onderschrijven.
Met vriendelijke groet,

Lonie Querido-Reichmann
secretaris


Ik heb beide besturen vandaag als volgt geantwoord:

Geachte besturen,
Dank voor uw beider reacties (waarvan hieronder kopieën meegestuurd) op mijn Open Brief van 14 april, betreffende het feit dat de heer W. Kortenoeven, werkzaam bij het CIDI als researcher en redacteur,  een plaats op de lijst van de heer Wilders voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft aanvaard.
Ik ben u erkentelijk voor de snelheid waarmee u hebt gereageerd, maar ben aanzienlijk minder enthousiast over de inhoud van uw schrijven.
Het bestuur van de LJG-Amsterdam maakt zich er wel erg makkelijk vanaf. Het verklaart 1) dat LJG-Amsterdam geen financiële steun aan het CIDI geeft en 2) dat de PVV een in het Nederlandse bestel aanvaarde plaats inneemt zodat iedere burger zich erbij kan aansluiten.
Aangaande deze argumenten merk ik op:
1) de steun voor het CIDI wordt gegeven door het bestuur van het Verbond. Dit wordt echter 'getrapt' gekozen (i.e aangewezen door de besturen van de plaatselijke LJG-Gemeenten) Het legt nooit  verantwoording af aan 'gewone'  LJG-leden. Het bestuur van LJG-Amsterdam is derhalve voor mij als lid van deze gemeente het enige en daardoor ook het aangewezen adres om de zaak aan te kaarten.
2) Mijn bezwaar tegen de keuze van de heer Kortenoeven betrof - zoals u nog eens in mijn brief van 14 april kunt nalezen - niet het feit an sich dat hij voor de PVV heeft gekozen (inderdaad geen verboden partij), maar het feit dat de PVV standpunten vertegenwoordigt die lijnrecht staan tegenover die van het CIDI, waarvoor de heer Kortenoeven als  woordvoerder optreedt. .U gaat op dit argument in het geheel niet in.

Wat de brief van het Verbondsbestuur betreft: U neemt tenminste de moeite - met name in de punten 1 en 2 - wel op mijn argumenten in te gaan. Ik meen echter dat het onrealistisch is te veronderstellen dat het CIDI erop zou kunnen toezien dat de heer Kortenoeven in de praktijk geen voor het CIDI onaanvaardbare PVV-standpunten naar buiten zal brengen. Dat is zowel praktisch onmogelijk (het CIDI kan toch niet steeds een toezichthouder meesturen op spreekbeurten van de heer Kortenoeven) als volstrekt ongeloofwaardig. Net zomin als men van een wegenbouwer kan verwachten dat hij voorzitter van Natuurmonumenten wordt -  of van een kippenslachter dat hij de Dierenbescherming gaat vertegenwoordigen  - kan men van de heer Kortenoeven verwachten dat hij bij het CIDI een andere Kortenoeven is dan bij de PVV. Hij zou noch bij de PVV, noch door de gesprekspartners van het CIDI serieus genomen kunnen worden.
 

Het zal u duidelijk zijn dat ik daarom meen dat uw beider antwoorden voorbijgaan aan de essentie: namelijk dat het CIDI een gezichtsbepalende medewerker in dienst heeft die standpunten verkondigd die diametraal staan tegenover datgene waar het CIDI voor staat. Ik wil daarom op u beide, het bestuur van LJG-Amsterdam zowel als het Verbondsbestuur, een dringend beroep doen uw besluit te heroverwegen en alsnog de zaak bij het CIDI aan te kaarten. En ik vraag dit mede omdat me in de afgelopen dagen duidelijk is geworden dat ik in Joods Nederland - gelukkig - zeker niet de enige ben met mijn bezwaren.

In afwachting van uw antwoord etc....

10 opmerkingen:

Boris zei

Beste MaartenJan Heijmans,

Gezien de manier waarop het CIDI altijd de aandacht vestigt op de tekortkomingen, feilen of onhebbelijkheden van Palestijnen, Arabieren of mensen met een kritische houding tov Israelische politiek en verder het bijkans ontbreken van enige kritiek op de bezetting of de gevolgen daarvan zou ik niet zo snel durven beweren dat de denkbeelden van Kortenoeven diametraal staan tegenover datgene waar het CIDI als geheel voor staat. Althans in de praktijk...

Abu Pessoptimist zei

Boris, laat ik het zo zeggen: soms moet de wens wel eens de vader van de gedachte zijn. (Voor het overige - een kleinigheid: mijn naam wordt geschreven zonder e).

Anoniem zei

Hallo Abu Pessoptimist,

Ik ben teleurgesteld in de brieven van de LJG-Amsterdam en het Verbond. Ik had wel iets meer verwacht. Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat er in de kille enorme reuring is ontstaan hierover. Zowel over Gidi Markuszower, hoewel hij strikt genomen als lid van een orthodoxe gemeente niet onder de verantwoordelijkheid van de LJG valt, en over Kortenoeven.

Ik denk dat er twee oorzaken zijn voor de houding van de besturen. De LJG en het Verbond zitten waarschijnlijk niet te wachten op een open discussie over de politieke voorkeuren van hun leden en/of sjoelbezoekers. Dat zou het aantal PVV-symphatisanten aan het licht brengen, en 'misschien ook een nodeloze discussie tussen linksen en rechtsen. 'Jij bent een slechte Jood, jij stemt PVV.''Ja, maar jij bent een nog veel slechtere Jodin, want je stemt op GroenLinks.' Een paraplu-organisatie als de LJG wil natuurlijk geen politieke onrust in de gelederen.

Iets anders is Kortenoeven bij het CIDI. Willen de LJG- en Verbondsbestuurders de kat de bel aanbinden over het (on)vermogen van het CIDI om de Nederlands-joodse belangen te behartigen en documentatiecentrum en informatiecentrum over Israel te zijn? Ik denk dat het CIDI de afgelopen jaren een beangstigende ruk naar rechts heeft gemaakt. Hele grote groepen Nederlanders heeft men hiermee van zich vervreemd. Ik heb het nu niet over Ronny of Elise Friedmann. Voor Elise steek ik mijn hand in het vuur, en ik weet dat Ronny een heel breed netwerk heeft. Maar ik maak me zorgen over de invloed van de rare boeken van Kortenoeven en een aantal andere rabiate CIDI-vertegenwoordigers. Zijn er nog wel contacten tussen het CIDI en andere partijen dan de VVD, CU en SGP, en nu dus de PVV? Gaat er nog wel eens iemand van het CIDI een kop koffie drinken met een vertegenwoordiger van de linkse partijen?


De huidige CIDI-bestuurders vinden dat misschien helemaal okee, als VVD-ers. Vergeet niet dat Onno Hoes onlangs John Mannheim is opgevolgd. Twee integere en beschaafde heren verder, en daar gaat het ook niet om, maar wel gekozen uit dezelfde VVD-gelederen.
Een discussie over het CIDI zou ook het (on)vermogen van andere grote Joodse organisaties kunnen blootleggen om contact te maken met de grote groep Nederlanders die vroeger achter Israel stond en dat nu nadrukkelijk niet meer doet, en de toch ook niet onaanzienlijke groep Nederlandse Joden die niet langer veel met Israel en hun Joodse identiteit te maken wil hebben.
Het is dan makkelijker om je aan te schurken tegen Nijkerk en de evangelischen en de Zevende Dag Adventisten en andere orthodoxe christenen, want die zeggen niets kritisch terug.

Abu Pessoptimist zei

Beste Anoniem,
Ik ben het met deze reactie voor het grootste deel eens. Met name dat deel dat gaat over de vrees van bestuurders en anderen voor discussie in eigen gelederen, die niet allen van grote lafheid, maar ook van een grote mate van kortzichtigheid getuigt en maakt dat de LJG (en andere Joodse organisaties) op den duur meer en meer in een isolement zullen raken.
Ik heb maar één bezwaar tegen je reactie: waarom moet dat onder de naam Anoniem? Is het niet beter om - in tegenstelling tot die besturen - dit onderwerp nu maar eens met de grootste mogelijke openheid te gaan benaderen?

Unknown zei

Ik hoefde niet anoniem te posten, maar er ging iets mis met de techniek, geloof ik.humso

Boris zei

Zo integer en beschaafd vind ik het niet om bij voortduring de ogen te sluiten voor het onrecht van de bezetting en altijd weer te benadrukken hoe verantwoordelijk de benadeelde partij zelf wel niet is voor de ontstane situatie.
Of moeten we zeggen integer, beschaafd en oostindisch doof en blind.....

Abu Pessoptimist zei

Ik moest even zoeken, maar integer en beschaafd kwam voor in de reactie van Daphne en sloeg op de CIDI-bestuurders Manheim en Hoes van de VVD. Ik denk dat de uitdrukking wel correct is. Het zijn (zeker Hoes) heren die niet erg goed weten wie en wat er schuilgaat achter die in bezet gebied gebouwde Muur en daar ook niet teveel over nadenken. Ongeveer zoals kolonialen vroeger op hun terras zaten en zich lieten bedienen door zwartjes, zonder te weten hoe en waar die woonden, wat ze aten en hoeveel (beter: hoe weinig) ze verdienden.
En let wel: Manheim en Hos waren/zijn alleen voorzitters van het CIDI, wat vooral een ceremoniële - en voor de pr nuttige - functie is. Ze wèrken er niet.

Unknown zei

Maarten Jan, heb je nog wat gehoord van de LJG, of van individuele LJG'ers?

Abu Pessoptimist zei

Van de LJG nog niets, maar wel heb ik van LJG-ers wat adhaesiebetuigingen gehad. Niet overdreven veel, wel van invloedrijke mensen. Denk nu na over de volgende stap.

Boris zei

Op Twitter lees ik een reactie van Ronnie naftaniel op een Youtube filmpje over het Israelisch slachtofferschap gemaakt door het "Terrorism Awareness Project" (Anti Islam club)

dit filmpje;
http://www.youtube.com/watch?v=09pmTh64vD8&feature=player_embedded

en Ronnie zegt;

@menno77 video klopt inhoudelijk maar laat wel ook zaken weg. Dat geeft een beetje eenzijdig beeld. Dat mag ook wel eens.

Ik wil maar zeggen, 't is niet per se alleen Kortenoeven die bij het CIDI deze invalshoek heeft.

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...