vrijdag 8 maart 2013

Nederland wil producten uit Israelische nederzettingen apart gaan etiketteren

Wijn uit Hebron (assortiment Christenen voor Israel)
De Israelische krant Haaretz meldde dat deze week een richtlijn is uitgestuurd naar winkelbedrijven in Nederland, waarin erop wordt gewezen dat voor bepaalde zaken (etenswaren, dranken) etikettering waarin de herkomst wordt vermeld verplicht is, en dat het verboden is misleidende informatie aan te brengen. Producten uit de Israelische nederzettingen mogen dus niet meer worden geëtiketteerd als afkomstig uit Israel, want de nederzettingen liggen niet in Israel, maar in bezet gebied. Ze zijn illegaal en worden door Nederland beschouwd als een belangrijk obstakel bij het bereiken van een vredesregeling.
 Ook andere producten dan voedingswaren mogen trouwens - als hun herkomst wordt vermeld, wat in dat geval niet verplicht is - niet worden aangeprezen als afkomstig uit Israel als ze in werkelijkheid in nederzettingen zijn vervaardigd.
De tekst waarin ;één en ander werd uitgespeld was niet direct vindbaar, maar gedienstige handen plukten het volgende van internet (n.b. een cache van het ministerie van Economische Zaken): 
Voor o.a. vers fruit en groente, wijn, honing, olijfolie, vis, rundvlees, pluimvee, eieren is een vermelding van de herkomst op het etiket verplicht. Deze etikettering mag niet misleidend zijn (Richtlijn etikettering van levensmiddelen 2000/13/EG en het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen). Voor andere producten geldt (vooralsnog) geen verplichting tot herkomstetikettering. Als deze producten vrijwillig worden voorzien van een herkomstaanduiding op het etiket, mag deze informatie eveneens niet misleidend zijn (Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, Richtlijn etikettering van levensmiddelen 2000/13/EG en het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen). De Golan Hoogte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever worden onder internationaal recht aangemerkt als door Israël bezet gebied. Producten van oorsprong uit nederzettingen in deze gebieden mogen niet de oorsprongsaanduiding “Israël” dragen, bijv. product uit / geproduceerd in /made in Israël. (vet van mij AbuP).

Het is een beetje een rare gang van zaken rond dit bericht.Waarom komt Haaretz hiermee als eerste? En waarom is er verder nergens iets te vinden? Ik zag Haaretz vanmorgen vroeg, had weinig tijd en kon zo snel werkelijk nergens een bevestiging vinden. Waarom is er trouwens ook nu nog geen persbericht en is er op de site van het ministerie van Economische Zaken ook nu (vrijdag om 17.00 uur 's middags) nog steeds niets te vinden? We wisten wel dat minister Timmermans werkte aan een regel die deze labeling gebood, en ook dat dit in overeenstemming is met afspraken die de EU-Buitenlandse Raad (de raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de EU) in december maakte. Maar is dit dan wel werkelijk nieuw? Ook Timmermans zelf zei, door de NOS ondervraagd, eigenlijk niets meer dan wat al bekend was. En daarom weten we dus nog steeds niet wanneer deze richtlijn ingaat, in hoeverre het strafbaar wordt om wijn als in het plaatje hierboven in de winkel van Christenen voor Israel aan te prijzen als afkomstig uit Israel. (De hele winkel van Christenen voor Israel  staat vol met vrijwel niets anders dan producten uit de nederzettingen die als Israelisch worden aangeduid, maar dat terzijde).
Ook de Israelische woede over het Nederlandse besluit, waarvan een site als Nu.nl gewag maakt, lijkt dus nog wat aan de vroege kant. Nog daargelaten dat het domweg schandalig is dat Israelische ministers, of mensen van het CIDI, verontwaardigd doen over het feit dat het in Nederland straks verplicht is aan te geven of producten legaal uit Israel komen of niet. De nederzettingen zijn gebouwd op andermans land. En op gestolen land iets produceren is in feite net zo laakbaar en strafbaar als het stelen van producten van andermans akker of boomgaard. In feite zouden de producten uit de nederzettingen gewoon verboden moeten worden. Israelische ministers, of CIDI-werknemers, die zich boos maken, dienen we erop te wijzen dat zij het zijn die de normen en wetten aan naar hun hand willen zetten en niet wij.

8 opmerkingen:

Jaap Hamburger, vz. EAJG zei

Abu, de richtlijnen zijn uitgebreid met een interessante toelichting, en staan inmiddels (weer) op de site van het Agentschap NL ! Het lijkt alsof er haast gemaakt is, en de informatievoorziening aanvankelijk nog niet helemaal doordacht was.

[Pg. 2 Aanvullende informatie over gebruik van preferentiële importtarieven]

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Ge4cF7L-ekJ:www.agentschapnl.nl/sites/default/files/Advies%2520herkomstetikettering%2520voor%2520producten%2520uit%2520door%2520Isra%C3%ABl%2520bezette%2520gebieden.pdf+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-a

Het is overigens frappant dat Timmermans in het komende bezoek van hem en Rutte aan Israël/Palestina -als het doorgaat- geen reden gezien heeft, om met deze publicatie te wachten. Het gaat in feite over de implementatie van al veel langer bestaande richtlijnen en afspraken met Israël; nieuw is dat de détaillist, de supermarkt dus, of de Hema, verantwoordelijk is voor het aanbieden van goederen die correct geëtiketteerd zijn.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Deel 1

Hieronder de volledige tekst, om onduidelijke redenen op dit moment niet via Internet te bereiken.

Let op de toevoeging onderaan over importtarieven: Aanvullende informatie over gebruik van preferentiële importtarieven.

Etikettering en importtarieven hebben wel met elkaar te maken, maar zijn verschillende zaken.

Etikettering is tbv consumenten,en wordt gereguleerd door interne EU reglementen tegen misleiding van consumenten, de importheffing komt ten goede aan overheden.

Produkten uit de nederzettingen zijn conform het Associatie Akkoord met de EU en de uitwerking daarvan belast met een 3% tarief, die uit Israël met 0% (nihil). Daarom ook is het handig voor de neder-zettingen te doen alsof ze producten 'from Israël' vervaardigen, en die als zodanig te etiketteren en te exporteren. Dat scheelt geld (en kost de EU geld).

Dàt probleem, het probleem van een correct zogenoemd 'oorsprongs-certificaat' is door de EU in 2012 op het bordje van importeurs gelegd, die de oorsprong moeten vaststellen. De douane controleert de importeurs. Vreemd vind ik dat.

Alles onder voorbehoud dat ik het goed heb begrepen, het is ingewikkelde materie voor niet-ingewijden.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

DEEL 2

Bijlage

Advies inzake herkomstetikettering voor producten uit door Israël bezette gebieden

Inleiding
De EU Raad voor Buitenlandse Zaken sprak zich in 2012 uit voor volledige en effectieve implementatie van bestaande EU-regelgeving en bilaterale arrangementen die van toepassing zijn op producten uit nederzettingen.1) Gedoeld wordt daarbij op nederzettingen in de door Israël in 1967 onder feitelijk bestuur gebrachte gebieden. Bij importeurs en handelaren bestaat onduidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot (invoer en) etikettering van producten uit nederzettingen. Het bedrijfsleven heeft de Nederlandse regering verzocht om hierover duidelijkheid te verschaffen.

Doel
Dit advies beoogt de gevraagde helderheid te geven over regelgeving met betrekking tot nederzettingenproducten uit Israël.

Etiketteringsvereisten
Voor o.a. vers fruit en groente 2), wijn 3), honing 4), olijfolie 5), vis 6), rundvlees 7), pluimvee 8), eieren 9) en cosmetica 10) is een vermelding van de herkomst op het etiket verplicht. Deze etikettering mag niet misleidend zijn (Richtlijn etikettering van levensmiddelen 2000/13/EG en het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen).

Voor andere producten geldt (vooralsnog) geen verplichting tot herkomstetikettering. Als deze producten vrijwillig worden voorzien van een herkomstaanduiding op het etiket, mag deze informatie eveneens niet misleidend zijn (Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 11), Richtlijn etikettering van levensmiddelen 2000/13/EG en het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen).

De Golan Hoogte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever worden onder internationaal recht aangemerkt als door Israël bezet gebied. Producten van oorsprong uit nederzettingen in deze gebieden mogen niet de oorsprongsaanduiding “Israël” dragen, bijv. product uit / geproduceerd in / made in Israël.

Van misleiding ten aanzien van het etiketteren van producten uit nederzettingen is sprake als gebruik wordt gemaakt van de volgende aanduidingen:
- “Product from / produced in / made in the West Bank”
- “Product from / produced in / made in the West Bank / Palestinian Territories”

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Deel 3

Geadviseerd wordt dergelijke aanduidingen te vervangen door:
- “Product from the Golan Height / East Jerusalem / West Bank / Palestinian Territories (Israeli settlement)”; of
- “Product from Israeli settlement (West Bank/Golan Height /East Jerusalem)”; of
- een aanduiding van gelijke strekking.

Aanvullende informatie over gebruik van preferentiële importtarieven
De invoer van producten uit de bezette gebieden is niet verboden, noch in de EU noch in afzonderlijke lidstaten.

Producten uit nederzettingen komen niet in aanmerking voor de tariefpreferenties die onder het EU Israël Associatie Akkoord 12) gelden voor producten van oorsprong uit Israël. Om te kunnen bepalen welke producten van oorsprong zijn uit Israël is bij dat akkoord een protocol gevoegd met oorsprongscriteria.

Aan de hand van een postcodelijst van alle locaties in de bezette gebieden kan sinds 2005 worden nagegaan of bij invoer in de EU recht op preferentie bestaat. Deze lijst, die aanvankelijk alleen toegankelijk was voor de douane-autoriteiten, is eind 2012 openbaar gemaakt op de website van de Europese Commissie 13).

Met een “Notice to importers” heeft de Europese Commissie op 13 augustus 2012 meegedeeld dat importeurs zelf dienen na te gaan of producten voor preferentie in aanmerking komen. De bewijslast is daarmee verlegd van de douane naar de importeur. De douane controleert of preferenties terecht worden verleend.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Deel 4

1) EU-Raadsconclusies van 14 mei 2012 en 10 december 2012.
2) Verordening 1234/2007 i.c.m. 543/2011.
3) Verordening 1234/2007.
4) Richtlijn 2001/110/EC.
5) Verordening 1234/2007 i.c.m. 29/2012.
6) Verordening 104/2000.
7) Verordening 1825/2000.
8) Verordening 1234/2007 i.c.m. 543/2008.
9) Verordening 1234/2007 i.c.m. 607/2009.
10) Verordening 1223/2009.
11) Richtlijn 2005/29/EC.
12) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 147, d.d. 21.6.2000
13) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf


Bron:

http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/advies-herkomstetikettering-voor-producten-uit-door-isra%C3%ABl-bezette-gebieden

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/Advies%20herkomstetikettering%20voor%20producten%20uit%20door%20Isra%C3%ABl%20bezette%20gebieden.pdf

Abu Pessoptimist zei

Jaap, Ik heb die richtlijnen ook gezien en niet helemaal overgenomen, juist omdat het een soort ambtenarenlatijn is.
Ik kan het intussen allemaal wel volgen en heb volgens mij vertaald/overgenomen wat het meest relevant is. Maar waar het me nu echt om gaat is het feit dat - zoals je zelf ook al zegt - het nergens op een site staat, er geen persbericht is en Timmermans zelf eigenlijk ook niet heeft aangegeven wanneer het ingaat, c.q hoe dit gaat worden nageleefd.
Ik heb de tijd niet - en er ook geen zin in - om dit volgens goed journalistiek gebruik in Den Haag en bijvoorbeeld bij Albert Heijn na te vragen (waarom doet de NOS dit niet, of de Volkskrant, of EAJG?), maar vooralsnog ga ik er vanuit dat het allemaal in het stadium van plannen verkeert en meer ook niet.

Sonja zei

In wezen zegt Timmermans: 'Israël mag gerust zo doorgaan, als er maar een ander stickertje op komt in onze winkels'. Om te kotsen dus. Een pro-Israël maatregel, want de importeurs gaan weer vrijuit.

Feng zei

Te ingewikkeld, waarschijnlijk de bedoeling.

Oplossing:
Niets meer kopen dat uit Israël komt.

Oprechte Israëliers kunnen het dan zelf - dichter bij huis - minder ingewikkeld maken en schade voorkomen.

Israeli's roven 100 palmbomen en breken vier huizen en een kapperszaak af

(Foto IMEMC) Israelische militairen zijn woensdag binnengevallen in het dorp Jiftlik (ten noorden van Jericho n de Jordaamvallei) en hebben ...