dinsdag 1 maart 2011

Foute formulering motie wekt verwarring, ondanks kanttekening minister Rosenthal

 Het Nederlandse parlement heeft 'het Joodse karakter' van Israel onderstreept tijdens een zitting die eerder deze maand plaatsvond, in een motie die het beschreef als 'een democratische Joodse staat'.
Dat meldde althans de Jerusalem Post op 14 februari. Correspondent Benjamin Weinthal schreef vanuit zijn standplaats Berlijn dat 113 van de 150 leden van de Tweede Kamer, waaronder ook de PvdA,  een motie hadden ondersteund waarin Israels bestaan als een democratische Joodse staat werd onderstreept en waarin de Europese Unie werd opgeroepen niet een eenzijdig uitgeroepen Palestijnse staat te erkennen. 

Alarmerend nieuws lijkt het. Het gaat om de volgende motie, ingediend door de SGP, de ChristenUnie en het CDA. (Ik was eerder op deze motie geattendeerd door een 'tweet' van Ali Abunimah, maar had besloten om er niet over te schrijven om redenen die ik hieronder uitleg). 

MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.
Voorgesteld 3 februari 2011
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Palestijnse autoriteiten herhaaldelijk hebben aangeduid dat zij serieus overwegen om eenzijdig een Palestijnse staat uit te roepen en dat zij actief erkenning hiervoor zoeken onder landen en internationale fora;
overwegende, dat een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen niet dichterbij zal worden gebracht door het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat;
verzoekt de regering te bevorderen dat de Europese Unie zich verzet tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat en dat zij de Palestijnse leiders oproept om rechtstreekse onderhandelingen met Israël te hervatten, waarbij zij zich inzetten voor een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict die recht doet aan de Palestijnse problematiek en de expliciete erkenning van een democratische, joodse staat omvat,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van der Staaij
Ormel
Wiegman-van Meppelen Scheppink

Zoals gezegd, ik had na een tweet van Ali Abunimah (van de Electronic Intifada) gelezen te hebben de tekst opgezocht en was geschrokken. Inderdaad wordt in de motie niet alleen een eenzijdig uitgeroepen Palestijnse staat afgewezen (iets waar ik op zich niet op tegen ben, omdat ik niet geloof in een Westbank-go-it-alone onder Abbas en Fayyad die volgens mij niets anders dan een soort collaborerend politiestaatje zou worden). Maar inderdaad, er wordt ook op gewezen dat de Palestijnen het 'democratisch joodse karakter' van Israel zouden moeten erkennen, iets wat zelfs de PA altijd van de hand heeft gewezen omdat a) Israel zelf moet beslissen wat voor karakter het heeft en b) een erkenning van Israels 'joodse democratische karakter' door de Palestijnen een ontkenning van de rechten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen en van de Palestijnse minderheid in Israel zou inhouden.

Ik zocht daarom in de Handelingen van de Tweede Kamer op wat hier tijdens het debat over was gezegd. En dat stelde me gerust. Want minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal zei het volgende:  
Rosenthal
 Wij beschouwen de motie van de heer Van der Staaij c.s. op stuk nr. 502 over het eventueel unilateraal uitroepen van een Palestijnse staat in grote trekken als een ondersteuning van het beleid van de regering. Wij hechten er wel aan om de in het dictum vervatte formulering over de erkenning van een democratische Joodse staat aldus te lezen, dat het vooral gaat om de erkenning van de staat Israël. De kwestie van het Joodse karakter is volop in discussie. Ik neem aan dat de heer Van der Staaij dat ook onderkent en dat hij de uitleg die de regering aan deze motie geeft tot de zijne maakt. Ik neem aan dat ik ervan mag uitgaan dat, voor zover het hier zaken betreft die de Israëlische kant aangaan, ik de desbetreffende onderdelen van de motie ook kan zien als een oproep aan de Israëlische regering. Als de motie zo gelezen mag worden, wil de regering haar wel als ondersteuning van haar beleid zien.
De voorzitter:
Mijnheer Van der Staaij, kunt u instemmen met deze interpretatie van uw motie?
De heer Van der Staaij (SGP):
Ik ben het met de minister eens dat er ook verplichtingen aan de kant van de Israëliërs liggen en dat je het altijd in het kader van een totaalbeleid moet zien. Deze motie is echter een reactie op het mogelijk eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat door de Palestijnse autoriteiten. Het was niet mijn bedoeling om diep te treden in allerlei disputen over het Joodse karakter van de staat Israël. Ik weet dat daar aparte discussies over lopen, maar het gaat hier wel om de erkenning van de staat Israël.
Kortom: Minister Rosenthal zei dat hij de motie zo zou uitleggen dat het alleen ging om de erkenning van Israel en niet om de erkenning van Israel als democratische joodse staat, en indiener Van der Staaij (SGP) legde zich daar bij neer. In het Nederlands parlementair recht, zo herinner ik me nog van de collegebanken, is het zo dat bij het uitleggen van wetten ook memories van toelichting en debatten worden betrokken. En bij het uitleggen van moties weegt eveneens de parlementaire behandeling mee. Met andere woorden, door wat Rosenthal over de formulering van de motie had opgemerkt, had hij de 'joodse democratische' angel uit de motie getrokken, misschien wel omdat een ijverige ambtenaar van zijn ministerie hem op het controversiële karakter van de formulering had gewezen.
Einde verhaal, dacht ik.

Totdat briefschrijfster Heleen (zie hieronder) me erop wees dat de Jerusalem Post alsnog een dik verhaal aan de gebeurtenis wijdde, waarin werd opgemerkt dat het Nederlands parlement het joodse en democratische karakter van Israel had onderstreept. En om zijn blijdschap daarover tot uiting te brengen ging de JP zelfs zover dat het de altijd overijverige en nimmer door enige kennis van zaken gehinderde ex-Nederlandse kolonist Yochanan Visser van het treurige rechtse clubje 'Missing Peace' aan het woord liet om te verklaren dat dit een teken was dat de Nederlanders eindelijk begonnen te beseffen wat de kern is van het conflict.
“This is another sign that the Dutch finally begin to understand what is at the core of the Arab Israeli conflict,” Yochanan Visser, an expert on Dutch- Israeli relations, told The Jerusalem Post by e-mail on Sunday.“This motion is encouraging and should be translated in a different policy towards the peace negotiations,” he wrote. “If the Dutch government understands that peace can only come after the Palestinians (and the Arab world in general) finally recognize Israel as a Jewish state, it should start working to make EU funding of the PA conditional on this recognition,”

Zoals ongeveer altijd had het ultra-rechtse orakel Visser het dus ook dit keer bij het verkeerde eind. Net als de Jerusalem Post. Waarvan acte. Maar al met al zou de les van dit verhaal wel moeten zijn dat partijen  als de PvdA  maar beter kunnen eisen dat de tekst van moties als deze maar eerst veranderd wordt voor zij vóór stemmen en dat ook het departement van Buitenlandse Zaken, c.q., de minister er goed aan zouden doen dit soort formuleringen niet te laten passeren om geen misverstanden te wekken. Want zo voelde ik me dus alsnog geroepen om uitleg te geven op dit blog. Al was het alleen maar om te vermijden dat ongeïnformeerde domoren à la Visser met dit soort dingen op de loop gaan. 

10 opmerkingen:

Heleen zei

De PVDA heeft een motie gesteund van de SGP, CDA en CU waarin wordt opgeroepen de eenzijdig uitgeroepen Palestijnse staat niet te erkennen en de Palestijnen oproept weer naar de onderhandelingtafel te gaan, waarin de Palestijnen worden opgeroepen Israël expliciet te erkennen als een democratische en joodse staat. Zie ook: http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=208099 en http://ikregeer.nl/document/kst-98363
Het is te erg voor woorden dat de PVDA deze motie heeft gesteund!

Heleen zei

De PVDA heeft een motie gesteund van de SGP, CDA en CU waarin wordt opgeroepen de eenzijdig uitgeroepen Palestijnse staat niet te erkennen en de Palestijnen oproept weer naar de onderhandelingtafel te gaan, waarin de Palestijnen worden opgeroepen Israël expliciet te erkennen als een democratische en joodse staat. Zie ook: http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=208099 en http://ikregeer.nl/document/kst-98363
Het is te erg voor woorden dat de PVDA deze motie heeft gesteund!

Abu Pessoptimist zei

Dank voor deze reactie Heleen en voor het wijzen op de publicatie in de Jerusalem Post. Ik heb er maar een stukje van gemaakt Het is de omgekeerde wereld, in dit geval, een reactie die er eerder was dan het stukje zelf.

Heleen zei

Hallo Maarten Jan,
Hierbij correspondentie tussen Ronald van Uden en Frans Timmermans op Facebook over deze kwestie:
Frans Timmermans: roland, hier heb ik eerder op gereageerd. wij hebben duidelijk gemaakt dat wij op dit moment het eenzijdig uitroepen van een palestijnse staat onwenselijk vinden, ivm de kansen op herleving van het vredesproces. dat veran...dert als israel afstand neemt van de uitgangspunten, zoals een tweestatenoplossing binnen de grenzen van '67, wederzijdse erkenning, oplossing vluchtelingenkwestie, jeruzalem. dan hebben de palestijnen wel het recht eenzijdige stappen te nemen.
about an hour ago · LikeUnlike
#
Roland van Ulden Tss...alsof Israel ooit enig stap ondernomen heeft in de richting van een 2statenoplossing en een oplossing voor de vluchtelingen. Kom op zeg! En bovendien, waarom Israel erkennen als Joodse staat?? Jullie zijn toch wel op de hoogte van de invoering van racistische wetten en de ongelijke kansen van de minderheden aldaar?
about an hour ago · LikeUnlike · 1 personLoading...
#
Frans Timmermans nee, rosenthal zei in zijn reactie al de gebruikte kwalificaties in de overwegingen niet te delen. dat werd door de indiener geaccepteerd, waardoor deze dus geen onderdeel vormen van de steun voor de motie. maar dat is parlementaire technike die naderhand natuurlijk verloren gaat, dan ziet iedereen alleen de tekst die er staat, dat is mij uit de reacties wel duidelijk geworden. ons ging het alleen om het dictum: op dit moment moet het eenzijdig uitroepen van een palestijnse staat worden ontmoedigd.

angela zei

Ben Goerion heeft in 1948 de Joodse staat Israel uitgeroepen, wat is er tegen dat dat zo blijft? Mag er een plek op de wereld zijn waar dit volk kan wonen?
Libie 42 jaar onderdrukt, Egypte jaren beroerd behandeld, Tunesie ellende enal die andere staten, nooit heb ik een motie gehoord in de kamer om het op te nemen voor al die onderdrukte arabieren,maar nu is er weer wat over Joden en we staan weer in de stijgbeugels.
Vraagt nou niemand zich een keer af waarom altijd de Joden en de joodse staat de plaspaal moeten zijn?

Abu Pessoptimist zei

Angela, dit is helemaal buiten de orde. Er stond in die motie niets maar dan ook niets waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de Joden en de Joodse staat weer de plaspaal zouden moeten zijn. Dit was een motie over en tegen de Palestijnen.

Roland zei

Beste Angela, ik wil je erg graag uitleggen wat er momenteel tegen de erkenning van de Joodse staat Israel door Nederland zou kunnen zijn, en dat is natuurlijk zoals ik het zie.
Mag ik voorop stellen dat ik een voorstander ben van een zo pluriform mogelijke samenleving, waarin iedereen in gelijkheid met elkaar leeft en dat wat mij betreft iedereen zijn geloof kan geloven. veel mensen hebben immers steun aan hun geloof. Het wordt in mijn ogen pas een foute boel als dat geloof door mensenrechten schennende regimes wordt gekaapt om misstanden te rechtvaardigen.
Je weet net zo goed als ik dat er honderdduizenden Palestijnen verdreven zijn uit het huidige Israel en dat deze exodus tot de dag van vandaag wordt voortgezet in de bezette Westbank. Maar er zijn natuurlijk nog Palestijnen overgebleven binnen de '67-grenzen. Met grote regelmaat komen er berichten uit Israel over de ongelijke kansen van de minderheden in het huidige Israel.
Bovendien is de huidige Israelische regering bezig met het vervaardigen van wetten die deze ongelijkheid, gebaseerd op religieuze achtergrond, formeler maken.
Ik ben tegen elke vorm van ongelijkheid en dus ook tegen de dictaturen in de Arabische wereld en ook in Iran, eigenlijk sta ik volledig achter de internationale rechten van de mens. Ik vind dat daar waar deze geschonden worden, waar dan ook, de Nederlandse regering dit behoort te bestrijden conform de internationale regels, in plaats van te beschermen. Dit houdt dus in dat ik achter het schrappen van dat deel uit de motie sta. Dit zou anders zijn als iedereen in Israel gelijke rechten zouden verkrijgen. Zeker ook met het oog op het feit dat een 2staten-oplossing nauwelijks nog tot de mogelijkheden behoort.

Ik hoop dat ik helder ben geweest en dat je dat ook een minstens een beetje begrijpt.

Groet,
Roland.

Vriendelijke groet, Roland.

Abu Pessoptimist zei

Roland, ik weet niet zeker of ik dit blog als discussieplatform heb bedoeld. Los daarvan, het kan allemaal veel korter: het is gewoon niet aan Nederland om te bepalen of Israel een Joodse democratische staat is of hoort te zijn, en nog minder om van Palestijnen te verlangen dat ze Israel als zodanig benoemen. Als Israel zichzelf zo wil definiëren, laat het dat dan doen en dan geven we daar wel weer commentaar op. Intussen stellen we vast dat de formulering van de motie fout was.

Roland zei

O, sorry, ja ik werd hier in getrokken omdat mijn discussie met Frans Timmermans hier verscheen, dat wilde ik even toelichten. Dan gaan we lekker op Facebook weer verder.

Groetjes.

Abu Pessoptimist zei

Je hoeft je nou ook weer niet te excuseren. Ik had niet door dat het om dezelfde Roland ging. Als je lange polemieken wilt: gastbijdragen zijn welkom. Lange discussies in de rubriek reacties over het karakter van Israel tegenover mensen die waarschijnlijk niet echt hebben begrepen waar het oorspronkelijke stukje over gaat, vind ik daarentegen wat minder.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...