dinsdag 8 maart 2016

Justitie: liegen en belasteren is geoorloofd in het kader van het ''maatschappelijke debat''

Haneen Zoabi in Amsterdam (Foto Anja Meulenbelt)

Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, dat jaarlijks in november de Kristallnachtherdenking bij het monument voor het Joodse verzet tegenover het Amsterdamse stadhuis organiseert, heeft post  gekregen van mr B. ter Steege, ''Teamleider/Senior officier van Justitie''. Zijn brief van 15 februari viel op de mat toen ik in het buitenland was en behelsde een reactie op de aangifte die het Platform op 16 november 2015 had gedaan wegens smaad en belediging.
De inhoud ervan was opmerkelijk. De ''Teamleider/Senior officier van Justitie'' vond uitgebreid liegen over het karakter van onze herdenking en het zonder enige grond één van onze sprekers voor terrorist en antisemiet uitmaken -  met de bedoeling om haar en daarmee onze herdenking verdacht te maken - volkomen in orde. Volgens hem was het passend in het huidige maatschappelijk debat en viel het onder de vrijheid van meningsuiting. De grenzen van dit debat zijn kennelijk volgens hem zodanig opgerekt dat ze niet langer bestaan. De ''Teamleider'' / ''Senior officier van Justitie'' heeft onze klacht geseponeerd.
Waar ging het om? Even om de herinnering op te frissen: 
Wij, het Platform, herdenken de Kristallnacht van 9 november 1938 al ruim 20 jaar. Sinds een aantal jaren ligt onze herdenking, die ooit mede begon naar aanleiding van een gewelddaad jegens asielzoekers, onder vuur omdat we deze gebeurtenis niet alleen herdenken als het daadwerkelijke begin van  de Jodenvervolging, maar ook opvatten als een waarschuwing voor waartoe discriminatie en racisme in al hun vormen kunnen leiden. Dat is sinds een paar jaar tegen de zin van het Joodse ''establishment''. Dat vindt namelijk dat we het op deze dag alleen over de Jodenvervolging mogen hebben. Bovendien heeft het Joodse establishment (lees: het CIDI) zich ertegen gekeerd dat we (mede) worden gesteund door organisaties (waaronder Joodse) die kritisch staan ten opzichte van Israel. Sinds enige tijd werden we er daarom van beticht anti-Israelisch te zijn. Bekende ultra-rechtse en racistische ''opiniemakers'' als Esther Voet, Bart Schut, Annabel Nanninga en Carel Brendel betichtten ons zelfs van antisemitisme, ook al is een deel van onze achterban en organisatoren zelf Joods. En ook al hebben we tot nu toe ook altijd Joodse sprekers gehad en hebben we altijd terdege de Jodenvervolging als uitgangspunt van onze herdenking gehandhaafd. 
Maar .. dit afgelopen jaar brak het Platform met de traditie om Israel tijdens herdenkingen niet te noemen. Onder de indruk van de toegenomen spanning in Israel besloten we een keer aandacht te besteden aan de risico's van de sterk toegenomen discriminatie van Palestijnen en daarom nodigden we de Palestijns Israelische parlementariër Haneen Zoabi uit als spreker. Zoabi neemt geen blad voor de mond als deze discriminatie ter sprake komt en wordt om die reden door (ultra)rechts in Israel - zoals bekend op dit moment de meerderheid daar -  diep gehaat. We waren daarom voorbereid ook in Nederland het één en ander over ons heen te krijgen. Maar de manier waarop dat gebeurde verraste ons toch. Vooral ''het Joodse establishment'' stortte een stroom leugens en verdachtmakingen over haar en ons uit en ging daarin zelfs verder dan in het huidige onverdraagzame klimaat in Israel toelaatbaar zou zijn geweest. Dat had zeker effect op de publiciteit - of het gebrek aan belangstelling van de media voor Zoabi. Jammer, maar tegelijkertijd dachten we hiermee overtuigend materiaal in handen te hebben gekregen voor een strafzaak. Een strafzaak die hopelijk in de toekomst de harde pro-Israel-kern en hun supporters wat zou kunnen afremmen als zij op hun gebruikelijke manier zouden proberen iedereen die ook maar een mild kritisch geluid jegens Israel laat horen onmiddellijk de mond te smoren met beschuldigingen dat hij/zij antisemiet, terroristenvriend of Hamas-aanhanger was.
Dachten we. Hoopten we.
Ziehier wat we schreven in onze aanklacht:
De aangifte is gericht tegen de Joodse Gemeente Den Haag, de heer Ron van der Wieken, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO),tegen Sabine Sterk uit Zoetermeer, en tegen de kranten Metro en Reformatorisch Dagblad. De aangifte heeft te maken met de reacties op het feit dat mevrouw Zoabi één van de sprekers was op de Kristallnachtherdenking van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting op 8 november bij de Stopera in Amsterdam.
De Joodse Gemeente Den Haag gaf naar aanleiding daarvan een persbericht uit waarin mevrouw Zoabi werd beschuldigd van ''het steunen van terreur'' en van ''jodenhaat''. Het Platform werd ervan beschuldigd ''een platform te bieden voor het doen van antisemitische en haatdragende uitingen aan het Joodse volk''. Metro en het Reformatorisch Dagblad namen dit persbericht zonder commentaar over. Metro zelfs onder de kop ''Jodenhaatster spreekt bij herdenking Kristallnacht''.
De aangifte tegen Ron van der Wieken van het CJO en tegen Sabine Sterk betreft uitspraken van hen in Het Parool van 23 oktober. Van der Wieken zegt daarin: ''Wat wij straks (bedoeld is: op de herdenking) gaan horen is een echo van wat wij hoorden in de Kristallnacht: haat tegen alles wat Joods is''. Sabine Sterk, één van de organisatoren van een tegendemonstratie op 8 november, zei in hetzelfde stuk: ''Het is een gotspe om te herdenken met iemand die terrorisme tegen Joden goedpraat. Op deze manier wordt de herdenking gestolen door antisemitische elementen in de samenleving.''
Het Platform baseert de aangifte op het feit dat de beschuldiging dat mevrouw Zoabi ooit steun voor terreur zou hebben uitgesproken volstrekt onjuist, en dus een ernstige vorm van smaad is, terwijl ook de beschuldiging van jodenhaat of antisemitisme aan haar, c.q. het Platform een beledigende en lasterlijke manier is om haar, en het Platform dat haar uitnodigde, verdacht te maken. Haneen Zoabi pleit juist voortdurend voor een democratisch Israel waar Joden en Palestijnen gelijke rechten hebben, iets wat zij ook nadrukkelijk deed in haar speech tijdens de herdenking op 8 november. (......). Wij voelen ons door bovenvermelde uitingen aangetast in onze eer en goede naam."

Aangaande de heer Van der Wieken is er overigens nog meer waarop we onze aangifte baseren. Op 9 november sprak Van der Wieken tijdens de Kristallherdenking van het Centraal Joods Overleg in de Portugese synagoge op het Jonas Daniel Meijerplein. Hij zei daarbij onder meer, doelend op de herdenking van het Platform die een dag eerder plaatsvond: ''De haat tegen het bestaan van de staat Israel is identiek aan de eeuwenoude haat tegen Joden. Gisteren zagen we dat nog goed zichtbaar en hoorbaar op een steenworp afstand van hier. Onder het smakeloze mom van een Kristallnachtherdenking probeerden mensen geobsedeerd door hun negatieve gevoelens de bijl te leggen aan de wortels van wat als het erop aankomt het enige toevluchtsoord voor joden is.''
Verder uitte de heer Van der Wieken een reeks van onjuiste en daardoor beledigende opmerkingen in een gesprek op 8 november met de Joodse Omroep (te beluisteren via de site van deze Omroep):
1) Het Platform besteedde volgens VdW in het verleden ''heel erg vaak aandacht aan het thema Israel''. Dat gebeurde om ''te kwetsen'', ''de Joden te treffen'', ''ze te raken in hun ziel''. Er was sprake van ''een obsessie met Israel'' . Het was een kwestie van ''selectiviteit'', van een ''blinde obsessie tegen Israel'', en van ''haat tegen Joden en Israel''. Ook zouden ''dode Joden'' bij het Platform ''aanzienlijk populairder zijn dan levende Joden''.
Hierbij tekenen wij, de indieners van de aangifte, aan dat het Platform in het verleden NOG NOOIT eerder aandacht aan Israel of de Palestijnen heeft besteed. Eén en ander kan worden geverifieerd aan de hand van de website www.herdenkingkristallnacht.nl waar de speeches van de vorige herdenkingen zijn gedocumenteerd. De heer Van der Wieken maakte zijn opmerkingen onmiskenbaar met het vooropgezette doel, ons, het Platform, verdacht te maken.

2)In hetzelfde radiogesprek uitte Van der Wieken ook een serie opmerkingen aan het adres van het Israelische parlemenstlid Haneen Zoabi. Hij zei onder meer:
''Zij is tegen het bestaan van Israel''
''Zij onderschrijft het Handvest van (de Palestijnse beweging) Hamas'' .
''Zij heeft zich juichend uitgelaten over de ontvoering van drie Joodse tieners'' (een ontvoering die plaatsvond in de zomer van 2014).
Ze zou aangaande deze ontvoeringen hebben gezegd dat de ontvoerders ''een nuttige daad hadden gepleegd''.
''Ze ondersteunt terrorisme''.
Wij,de indieners van deze klacht, merken op dat geen enkele van deze opmerkingen waarin mevrouw Zoabi als een bewonderaarster van geweld en een tegenstander van het bestaansrecht van Israel wordt afgeschilderd, op waarheid berust. Ook deze opmerkingen verraden een duidelijke opzet tot smaad van de kant van de heer Van der Wieken. Wij voelen ons door deze opmerkingen aangetast in onze eer en goede naam, aangezien wij degenen waren die mevrouw Zoabi hebben uitgenodigd om te komen spreken op de Kristallnachtherdenking."
Aartsleugenaar Ron van der Wieken
Je zou zeggen: het is allemaal niet mis. Het anonieme bestuur de Joodse Gemeente Den Haag (mogelijk is de rabiate voorzitter van Likud Nederland, Struyck van Bemmelen, nog steeds voorzitter van deze gemeente - hij was dat in ieder geval tot voor kort), en Ron van der Wieken, die in een gesprek met mij ooit bekende ook een aanhanger van de Likud te zijn (al zei hij later dat hij dat voor de grap had gezegd), liegen en beledigen er ongebreideld op los. De Joodse Gemeente Den Haag beschuldigt Zoabi van jodenhaat en terreur en ons van het bieden van een platform voor het doen van haatdragende en antisemitische uitingen jegens het Joodse volk.
Ron van der Wieken liegt onder meer bij elkaar dat wij al jaren op onze herdenkingen een hetze tegen Israel voeren en daar diepe Jodenhaat ten toon spreiden ook al hebben we voor 2015 het woord Israel zelfs niet één keer in de mond genomen. Bovendien zuigt hij uit zijn dikke duim dat de door ons uitgenodigde Zoabi terreur toejuicht, Israel weg wil hebben, het Handvest van Hamas onderschrijft en nog meer belachelijke en aantoonbaar volstrekt onjuiste zaken.

Teamleider Ter Steege reageert op al deze feiten op een onnavolgbare manier. Eerst schrijft hij ons op docerende toon: ''Smaad en smaadschrift wordt geregeld in artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Met de aanranding van iemands goede naam wordt gedoeld op het verminderen van iemands eer in de ogen van anderen. De belediging moet bestaan uit de tenlastelegging van een bepaald feit. Wat als beledigend wordt aangemerkt hangt in belangrijke mate af van de op dat moment in onze maatschappij geldende maatschappelijke normen. Volgens de Hoge Raad is een uitlating beledigend wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in eer en goede naam.''
Dat lijkt een perfecte beschrijving van de reden waarom we het met onze aangifte bij het rechte eind hadden. Immers welke andere reden kunnen de hierboven aangehaalde uitingen hebben gehad dan ons ''in een ongunstig daglicht te stellen en aan te randen in eer en goede naam''? Maar senior officier Ter Steege ziet dat toch anders. Hij schrijft letterlijk: ''de uitlatingen over het Platform waartegen u aangifte doet behelzen kritiek op het uitnodigen van mevr. Zoabi om te spreken tijdens de Kristallnachtherdenking'' en hij noemt ''deze kritiek niet strafbaar''. Ook schrijft Teamleider ter Steege dat ''de in uw aangifte gewraakte uitlatingen onderdeel zijn van het publieke debat en de context waarbinnen één en ander heeft plaatsgevonden (???) en daarmee - grotendeels - passen in de uitgangspunten van artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (vrijheid van meningsuiting)''.
De aangifte, dat zal duidelijk zijn, is dus geseponeerd. En helaas hebben wij van het Platform op dit moment geen geld om in beroep te gaan bij het gerechtshof - de zogenoemde artikel 12 procedure - om deze overduidelijke daad van plichtsverzuim van de Teamleider/Senior Officier recht te zetten. (Mochten anderen vinden dat dat toch zou moeten en bereid zijn daarvoor bij te dragen, laat dan dan weten, dan openen we een rekening. In de tussentijd moet ons van het hart dat zo'n Ter Steege ons wel een aanleiding geeft om hem - in het kader van het publieke debat en de context waarbinnen één en ander heeft plaatsgevonden - een incompetente nul te vinden, die blijkbaar goedvindt dat iedereen elkaar maar te pas en te onpas uitmaakt voor rotte vis. Of anders gezegd: dat diehard zionisten iedereen - Palestijnen maar net zo goed iedereen en ook andere Joden - het zwijgen proberen op te leggen door hen voortdurend voor antisemiet en Hamas-vriend uit te maken. Maar dat noopt ons er dan tegelijkertijd ook toe om die types daar in Den Haag en zo'n Ron van der Wieken duidelijker dan ooit neer te zetten als de racistische Palestijnenhaters en liegende smeerlappen die ze zijn. Andere middlen om ze af te stoppen zijn er namelijk niet. En trouwens, wat een schande dat dergelijke sujetten anno nu de Joodse gemeenschap vertegenwoordigen...

15 opmerkingen:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Wat een voortreffelijk stuk, zowel het eerste feitelijke beschrijvende deel, als de eruptie van oprechte boosheid aan het eind! Chapeau. It makes my day.

En wat die art. 12 procedure betreft, ik doneer (een kleinigheid), in de hoop dat veel kleintjes één grote maken. Is er een termijn waarop zo'n procedure gestart moet worden?

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Dank!
Bij mijn weten is de artikel 12 procedure niet aan een termijn gebonden, wèl heb ik van onze advocaat (Jebbink) begrepen dat er gewoonlijk veel tijd overheen gaat.
We zijn nog in beraad of we een rekening zullen openen t.b.v. de art. 12 procedure. Als we dat doen melden we het via Facebook en evtl. dit blog.

Unknown zei

Uitstekend artikel! Ik was getuige van de respectloze verstoringen tijdens de Kristallnacht Herdenking bij het Joods Monument en voel met je/jullie mee.

Uiteraard wil ik een steentje bijdragen aan de Art. 12 procedure: te belangrijk om het erbij te laten zitten!!! Ook zal ik je artikel delen met het verzoek aan gelijkgestemden om hetzelfde te doen.

Unknown zei

Uitstekend artikel! Ik was getuige van de respectloze verstoring van de Kristallnacht Herdenking bij het joods monument en voel met je/jullie mee.

Uiteraard ben ik dan ook bereid om een steentje bij te dragen aan de Art. 12 procedure, dit is te belangrijk om het erbij te laten zitten. Tevens zal ik je artikel delen en gelijkgestemden oproepen om hetzelfde te doen.

Anoniem zei

Wellicht ten overvloede: ik onderschrijf volledig de tekst in dit uitstekende blog.
Lonneke Lemaire
Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Titus zei

Het overwegen waard: stap naar de Raad voor de Journalistiek. Media die bewezen onwaarheden bedrijft aan te pakken.

Abu Pessoptimist zei

Titus,
Dat geldt dan alleen voor Metro en het Reformatorisch Dagblad Maar de zaak lijkt me zwak als justitie de hoofddaders niet vervolgt.
Ik denk dat we gaan proberen de artikel 12 procedure via het Gerechtshof toch maar wel in stelling te brengen. We hebben een aantal toezeggingen gekregen. Morgen (of beter: later vandaag) maken we bekend op welke rekening het geld hiervoor gestort kan worden.

Anoniem zei

mr B. ter Steege m/v, Teamleider/Senior officier van Justitie: "de uitlatingen over het Platform waartegen u aangifte doet behelzen kritiek op het uitnodigen van mevr. Zoabi om te spreken tijdens de Kristallnachtherdenking".

Uitlatingen over het Platform??? Kritiek op de uitnodiging??? Niet 'kritiek' op de uitnodiging, niet uitlatingen over het Platform maar leugens en laster aan de persoon Zoabi. De officier heeft de aangifte niet goed gelezen (bijvoorbeeld: wie is er terroristenvriend genoemd, officer?). Dit is geen incompetentie meer, dit is moedwil.

Egbert

Unknown zei

Ondertussen gaat het OM tegen rapper Ismo voortvarend in hoger beroep.... Op zichzelf is het al een gotspe dat smaad, laster en bedreigingen zijn gaan behoren tot de vrijheid van meningsuiting, maar icm wél voortvarend optreden tegen kritiek op de joodse gemeenschap, wordt het ronduit gevaarlijk....

Anoniem zei

Dit is TE grappig..... Zoabi is Nota Bene in Israel veroordeeld.. hopelijk wordt ze nu voor eeuwig uit de Knesset verbannen.. Anyway.... veeeeel succes :-)
Groet, Sabine Sterk

Hans Moll zei

Abu, waar is je relativeringsvermogen? Waar is je zelfreflexie? Weet je nog hoe je Itamar Marcus noemde? Palestijnenhater. Zonder argumenten. Nu zijn er mensen die zeggen: ruikt als antisemitisme, klinkt als antisemitisme..wat zou het zijn?

Abu Pessoptimist zei

Sabine Sterk,
Zoabi is veroordeeld NADAT ze in Nederland op de Kristallnachtherdenking had gesproken, voor een zaak waarbij ze een (Palestijnse) agent voor verrader had uitgemaakt. Dat was naar aanleiding van een groot aantal arrestaties in de zomer van 2014 onder de Palestijnse bevolking van Israel. Dat had ze niet moeten doen, zoals ze ook zelf heeft toegegeven.
Dus wat is er zo grappig?

Abu Pessoptimist zei

Hans Moll,
Ik meen dat ik twee of zelfs drie stukken over Itamar Marcus heb geschreven waarin ik argumenten geef waarom hij een Palestijnenhater is. Die staan op deze site en jij hebt ze kennelijk niet gelezen.
En over relativeringsvermogen: liegen en lasteren blijft volgens mij liegen en lasteren, ook als je het relativeert. Tenzij je de feiten ontkent natuurlijk, maar dat zou een doodzonde moeten zijn voor een (oud)journalist zoals jij.

malatesta zei

"Bekende ultra-rechtse en racistische ''opiniemakers''
"de rabiate voorzitter van.."
"liegen en beledigen er ongebreideld op los"
"de racistische Palestijnenhaters en liegende smeerlappen die ze zijn."
"dergelijke sujetten anno nu de Joodse gemeenschap vertegenwoordigen..."
En u klaagt over smaad en laster. Wat een fantastische grap.


Abu Pessoptimist zei

"Malatesta''.
Inderdaad. Dit was niet mijn gebruikelijke taalgebruik. Senior officier van Justitie B. ter Steege noopt ons een hardere opstelling te kiezen.

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...