maandag 28 september 2009

EAJG vraagt Verhagen rapport Goldstone onverkort te aanvaardenDinsdag praat de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken met minister Verhagen over het rapport van de Commissie Goldstone. Dezelfde dag is het rapport ook aan de orde in de Raad voor Mensenrechten HRC van de Verenigde Naties. Een Ander Joods Geluid heeft minister Verhagen de volgende brief gestuurd:

AAN: Drs. M.J.M. Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken
VAN: Bestuur, Raad van Advies en sympathisanten van Stichting Een Ander Joods Geluid,

Amsterdam 28 september

Geachte heer Verhagen,

Wij, het bestuur, leden van de Raad van Advies en sympathisanten van Een Ander Joods Geluid, hebben met instemming kennis genomen van het rapport dat de Fact Finding Commission onder leiding van rechter Richard Goldstone heeft uitgebracht over de omstandigheden rond en tijdens de Israëlische militaire operatie ‘Cast Lead' van de afgelopen december- en januarimaand in Gaza.

Wij zijn van mening dat de commissie op een afgewogen manier gebruik heeft gemaakt van haar – bij het aanvangen van haar taak, verruimde – mandaat, dat haar de gelegenheid gaf aandacht te schenken aan de gedragingen van zowel Hamas als van de Israëlische strijdkrachten. Tevens gaf het haar de gelegenheid het conflict te plaatsen in een context, door de omstandigheden die eraan vooraf gingen, in haar beschouwingen te betrekken, evenals de situatie zoals die was, nadat de vijandelijkheden waren gestopt.

Wij constateren dat de commissie in essentie veel bevestigt van wat mensenrechten-organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch, The Palestinian Center for Human Rights, en B'tselem al op grond van hun eigen onderzoek hadden geconcludeerd. We stellen tevens vast dat ook uit de gelederen van het Israëlische leger – via de organisatie Breaking the Silence – stemmen zijn opgegaan die de bevindingen van de commissie staven. Uit alles rijst een beeld op van ernstige schendingen van de normstelling op diverse rechtsgebieden van het internationaal recht, met name – maar niet uitsluitend - door de massale aanwezigheid en het optreden van de Israëlische strijdkrachten in en rond Gaza.

Wij zijn van mening dat handhaving van het internationale recht van het allergrootste belang is als het aankomt op het naleven van mensenrechten en dat dit recht bovendien een zeer belangrijke rol kan spelen bij het reguleren en oplossen van gewapende conflicten. Wij menen dat de Commissie Goldstone in dat kader in haar rapport een aantal aanbevelingen heeft gedaan – met name die waarmee het Israël wil dwingen om de in het rapport genoemde feiten zelf onder ogen te zien – die een belangrijke aanzet kunnen leveren tot de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.

Nederland heeft onder uw ministerschap – terecht – van het naleven van de mensenrechten een speerpunt van het beleid gemaakt. Het zet zich bovendien met vasthoudendheid in voor een rechtvaardige oplossing van het Midden-Oostenconflict. Het zal ons inziens daarom getuigen van een consequente houding en de geloofwaardigheid van het beleid ten goede komen, als Nederland zich nu onverkort achter de bevindingen van de commissie Goldstone zou stellen.

Met deze brief doen wij daarom een klemmend beroep op u om het rapport Goldstone zonder voorbehoud of beperkingen te steunen in haar analyse, conclusies en – vooral – in al haar aanbevelingen.


Namens het voltallige bestuur van EAJG, Jaap Hamburger, vz.;

Leden van de Raad van Advies;

Namens sympathisanten van de Stichting: Max Arian, Margot Israels, Peter Cohen, Maarten Jan Hijmans, Eddy Keizer, Anneke Jos Mouthaan, tevens medeoprichtster van European Jews for a Just Peace, Raymond Nethe

Human Rights Watch heeft op 25 september in een brief de landen van de Europese Unie opgeroepen onverkort het Goldstone-rapport te aanvaarden. Amnesty deed hetzelfde in een beroep op de Human Rights Council en ander VN-organen. Defence for Children stuurde op 26 september in een brief aan de leden van de HRC met hetzelfde verzoek. B'tselem riep samen mt een keur aan andere mensenrchtenorganisaties in en om Israël al eerder de Israëlische regering op het rapport serieus te nemen en zef een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in te stellen. Het zal er vermoedelijk niet van komen. Er zijn niet mis te verstane voortekenen dat de EU-landen (inclusief Nederland) samen met de VS in de HRC zullen proberen te verhinderen dat het rapport wordt doorverwezen naar andere organen zoals de Veiligheidsraad, of dat Israël al te zeer onder druk wordt gezet.

Geen opmerkingen:

Israelische militairen doden weer Palestijn

Ibrahim Abu Yacoub Israelische militairen hebben donderdagavond opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Het was de 33-jarige Ibrahim Mustaf...